Všeobecné podmienky

Termíny použité v tejto dohode Termíny „my“, „nás“, „náš“ a „IAN“ znamenajú spoločnosť IAN.COM L.P., obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Delaware a naše pobočky a pridružené spoločnosti vrátane spoločnosti Travelscape LLC, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Nevada („Travelscape“). Termín „vy“ znamená zákazníka, ktorý navštívi túto webovú lokalitu a ktorý naším prostredníctvom na tejto webovej lokalite alebo prostredníctvom našich pracovníkov strediska služieb zákazníkom uskutoční objednávku a rezerváciu. Účel tejto webovej lokality Táto webová lokalita sa prevádzkuje výlučne na účely pomoci zákazníkom pri získavaní cestovných informácií, zisťovaní dostupnosti produktov a služieb súvisiacich s cestovaním a realizácii platných rezervácií alebo iných obchodných transakcií s dodávateľmi v oblasti cestovného ruchu. Ponuka tejto webovej lokality je podmienená prijatím (bez úprav) všetkých zmluvných podmienok a upozornení uvedených ďalej v texte (spoločne nazývaných „dohoda“) z vašej strany. Prístupom k tejto webovej lokalite alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s tým, že budete viazaní touto dohodou. Ak si na tejto webovej lokalite objednáte produkty či služby súvisiace s cestovaním prostredníctvom pracovníkov telefonického strediska, súhlasíte s tým, že sa táto dohoda týka všetkých takýchto transakcií. Dohodu si pozorne prečítajte. Ak neprijímate všetky uvedené zmluvné podmienky, túto webovú lokalitu nepoužívajte. Nezabudnite sa na túto webovú lokalitu pravidelne vracať a zoznámiť sa s najaktuálnejšou verziou dohody. Vyhradzujeme si právo dohodu kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť alebo iným spôsobom upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak naďalej pristupujete k tejto webovej lokalite alebo ju používate, znamená to, že prijímate aktualizovanú alebo upravenú dohodu. POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY Podmienkou používania tejto webovej lokality je, aby ste zaručili, že i) máte minimálne 18 rokov; ii) ste právne spôsobilí prijímať právne záväzky; iii) túto webovú lokalitu budete používať v súlade s dohodou; iv) túto webovú lokalitu budete používať výlučne na uskutočňovanie platných rezervácií pre seba alebo pre inú osobu, ktorej ste zákonným zástupcom; v) budete príslušné ďalšie osoby informovať o zmluvných podmienkach, ktoré sa týkajú rezervácií uskutočnených v ich mene, vrátane všetkých platných pravidiel a obmedzení; vi) všetky informácie, ktoré na tejto webovej lokalite poskytnete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odoprieť komukoľvek prístup k tejto webovej lokalite a službám, ktoré ponúkame, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vrátane (okrem iného) porušenia tejto dohody. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Obsah tejto webovej lokality a informácie (vrátane, okrem iného, ceny a dostupnosti cestovných služieb), ako aj infraštruktúra použitá na poskytovanie obsahu a informácií je naším majetkom, majetkom našich dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. Ak si vytvoríte obmedzený počet kópií vašej trasy (a súvisiacich dokumentov) v súvislosti s cestou alebo službami objednanými prostredníctvom tejto webovej lokality, súhlasíte s tým, že nebudete informácie, softvér, produkty alebo služby získané na tejto webovej lokalite meniť, kopírovať, šíriť, posielať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, zverejňovať, oprávňovať, vytvárať z nich odvodené diela, prenášať ich, predávať alebo opätovne predávať. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete: používať túto webovú lokalitu alebo jej obsah na komerčné účely; uskutočňovať špekulačné, falošné či podvodné rezervácie alebo rezervácie predpokladajúce dopyt; pristupovať k obsahu či informáciám na tejto webovej lokalite, sledovať ich či kopírovať s použitím robotov, softvérových programov (napr. spider, scraper) a iných automatizovaných prostriedkov alebo ručne na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného povolenia; porušovať obmedzenia v záhlaviach obsahujúcich príkazy na vylúčenie robotov na tejto webovej lokalite ani obchádzať či vynechávať iné opatrenia použité s cieľom zabrániť prístupu na túto webovú lokalitu alebo ho obmedziť; vykonávať činnosť, ktorá neodôvodnene či neprimerane (podľa nášho zváženia) zaťaží alebo by mohla zaťažiť našu infraštruktúru; vytvárať vnorené odkazy (deep link) ku ktorejkoľvek časti tejto webovej lokality (vrátane, okrem iného, cesty nákupu cestovných služieb) na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného súhlasu; „rámcovať“, „zrkadliť" či iným spôsobom začleňovať akúkoľvek časť tejto webovej lokality do iných webových lokalít bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. PRAVIDLÁ A OBMEDZENIA DODÁVATEĽOV Pri rezervácii a nákupe tovaru a služieb súvisiacich s cestovaním, ktoré ste si vybrali, budú platiť dodatočné podmienky. Pozorne si ich prečítajte. Súhlasíte s tým, že pri nákupe budete dodržiavať podmienky stanovené dodávateľom, s ktorým sa rozhodnete obchodovať vrátane (okrem iného) platieb akýchkoľvek súm v čase splatnosti podľa pravidiel a obmedzení dodávateľa týkajúcich sa dostupnosti a použitia osobných taríf, produktov alebo služieb. Beriete na vedomie, že niektorí dodávatelia, ktorí ponúkajú určité služby alebo činnosti, môžu požadovať, aby ste skôr, ako sa budete na nimi ponúkaných službách či činnostiach podieľať, podpísali odmietnutie zodpovednosti z ich strany. Rozumiete tomu, že akékoľvek porušenie pravidiel a obmedzení dodávateľa môže spôsobiť zrušenie vašej rezervácie (rezervácií), zabránenie prístupu k akýmkoľvek platným cestovným produktom či službám, strate peňazí zaplatených za takúto rezerváciu (takéto rezervácie) alebo zaťaženie vášho účtu všetkými výdavkami, ktoré nám vzniknú v súvislosti s predmetným porušením. Špeciálne sadzby za rezerváciu hotelovej izby a produkty v rámci špeciálneho leteckého cestovného na trasách v EÚ vám poskytuje spoločnosť Travelscape. CENY Beriete na vedomie, že orgány v určitých krajinách môžu uložiť určité mimoriadne dane (daň z cestovného ruchu a pod.), ktoré bude potrebné uhradiť priamo na mieste. Za úhradu mimoriadnych daní zodpovedáte výlučne vy. Hoteloví dodávatelia nám v prípadoch, keď je to vhodné, fakturujú aj sumy daní. Hoteloví dodávatelia odosielajú uplatniteľné dane príslušnému daňovému orgánu. Poplatky za vrátenie dane, ktoré vám účtujeme v rámci predplatených hotelových transakcií, predstavujú odhad daní z transakcie (napr. daň z predaja a používania, obsadenosti, daň za miestnosť, spotrebná daň, DPH atď.), ktoré platíme hotelovým dodávateľom v súvislosti s vašimi hotelovými rezerváciami. Nejde o nami uskutočnený výber daní od vás s cieľom odoslať vybranú daň príslušným daňovým orgánom. Skutočné daňové sumy, ktoré spoločnosť Travelscape uhradí hotelovým dodávateľom, sa môžu líšiť od súm poplatkov za vrátenie dane v závislosti od miery zdanenia, zdaniteľnosti atď. platných v čase skutočného využitia hotela naším zákazníkom. Spoločnosť IAN nie je spoludodávateľom združeným s dodávateľom, u ktorého objednávame alebo rezervujeme zájazdy našich zákazníkov. Zdaniteľnosť a príslušné dane sa veľmi líšia v závislosti od miesta. PREDPLATENÉ HOTELOVÉ REZERVÁCIE Spoločnosť Travelscape, pridružená spoločnosť spoločnosti IAN, dopredu dojednáva s hotelmi určité sadzby za izby. Oprávňujete spoločnosť IAN, aby objednávala rezervácie za celkovú rezervačnú cenu, ktorá zahŕňa sadzbu za izbu zobrazenú na webovej lokalite plus poplatky za vrátenie dane a servisné poplatky. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Travelscape zaťaží vašu kreditnú kartu úplnou cenou rezervácie. Predplatenú hotelovú rezerváciu môžete zrušiť alebo zmeniť, ale zaplatíte poplatok za zrušenie alebo zmenu uvedený v pravidlách a obmedzeniach pre hotelové rezervácie. Ak nezrušíte alebo nezmeníte rezerváciu v riadnom termíne stanovenom v postupe zrušenia platnom pre hotel, ktorý ste si rezervovali (termíny sa pre rôzne hotely líšia, zvyčajne 24 až 72 hodín pred dátumom príchodu), uhradíte platnú sadzbu za jednu noc, poplatky za vrátenie dane a servisné poplatky. V prípade, že sa nedostavíte prvú rezervovanú noc, ale máte v pláne prihlásiť sa nasledujúce rezervované noci, musíte nám zmeny rezervácie potvrdiť najneskôr v deň prvého rezervovaného nocľahu, aby nedošlo k zrušeniu vašej rezervácie. Žiadosti o vrátenie peňazí za nevyužitie rezervácie alebo predčasný odchod musíte podať do 60 dní od odhlásenia sa. Súhlasíte s tým, že zaplatíte akékoľvek poplatky za zmenu alebo zrušenie rezervácie. V obmedzených prípadoch nie je možné niektoré rezervácie následne zmeniť alebo zrušiť, ako je uvedené v pravidlách a obmedzeniach hotelových rezervácií. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať stanovené podmienky týkajúce sa predplatených hotelových rezervácií. DESTINÁCIE Hoci sa väčšinou na cestách (vrátane zahraničných ciest) nič mimoriadne nestane, cesty do určitých destinácií môžu byť rizikovejšie ako iné cesty. Žiadame cestujúcich, aby pred objednávkou zájazdu (najmä zájazdu do zahraničia) sledovali zákazy ciest, varovania, oznamy a rady vydávané ich vládou. NAŠA PONUKA PREDAJA CIEST DO JEDNOTLIVÝCH DESTINÁCIÍ NEZNAMENÁ ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTOVANIE NA TIETO MIESTA SA ODPORÚČA ALEBO JE BEZ RIZIKA. NEZODPOVEDÁME ZA ŠKODY ALEBO STRATY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ CESTOU DO TAKÝCHTO DESTINÁCIÍ. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEREJNENÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO CHYBY VRÁTANE CHÝB TÝKAJÚCICH SA CIEN. KONKRÉTNE, SPOLOČNOSŤ IAN A JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI („SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN“), AKO AJ PARTNERI WEBOVEJ LOKALITY SO ZDIEĽANÝM OBCHODNÝM NÁZVOM A PREPOJENÍ PARTNERI, KTORÝCH PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSŤ IAN PROPAGUJE PRODUKTY A SLUŽBY SÚVISIACE S CESTOVNÝM RUCHOM (SPOLOČNE „POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN“), NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ A OPISOV HOTELOV, LETOV, VÝLETNÝCH PLAVIEB, AUTOMOBILOV A ĎALŠÍCH CESTOVNÝCH PRODUKTOV ZOBRAZENÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE (VRÁTANE, OKREM INÉHO, CIEN, FOTOGRAFIÍ, ZOZNAMU HOTELOVÉHO VYBAVENIA, VŠEOBECNÉHO OPISU PRODUKTOV A POD.) A ODMIETAJÚ AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY ČI INÉ NEPRESNOSTI SÚVISIACE S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI, KEĎŽE VÄČŠINU TÝCHTO INFORMÁCIÍ POSKYTUJÚ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA. OKREM TOHO SI VÝSLOVNE VYHRADZUJEME PRÁVO OPRAVIŤ VŠETKY CHYBY TÝKAJÚCE SA CIEN NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE A VO VŠETKÝCH NEUZAVRETÝCH REZERVÁCIÁCH USKUTOČNENÝCH NA ZÁKLADE NESPRÁVNEJ CENY. V TAKOMTO PRÍPADE (AK TO BUDE MOŽNÉ) VÁM PONÚKNEME MOŽNOSŤ PONECHAŤ NEUZAVRETÚ REZERVÁCIU SO SPRÁVNOU CENOU ALEBO TÚTO REZERVÁCIU ZRUŠÍME BEZ PENÁLE. HODNOTENIE HOTELOV ZOBRAZENÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE JE LEN VŠEOBECNÝM UKAZOVATEĽOM A SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN A POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN NERUČIA ZA PRESNOSŤ TOHTO HODNOTENIA. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ DOSTUPNOSŤ KONKRÉTNYCH PRODUKTOV A SLUŽIEB. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA STÁLE MENIA A ZLEPŠUJÚ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA SA ŽIADNYM SPÔSOBOM NEVYJADRUJÚ K VHODNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB UVEDENÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL A ZAHRNUTIE ČI PONUKA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NEZNAMENÁ ŽIADNE SCHVÁLENIE ANI ODPORÚČANIE TAKÝCHTO PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB ZO STRANY SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN ALEBO JEJ POBOČIEK. VŠETKY INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ AKO TAKÉ, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZARUČUJÚ, ŽE TÁTO WEBOVÁ LOKALITA, JEJ SERVERY ČI AKÁKOĽVEK SPRÁVA ZASLANÁ ELEKTRONICKOU POŠTOU OD SPOLOČNOSTÍ SKUPINY IAN, POBOČIEK SPOLOČNOSTI IAN A OD PRÍSLUŠNÝCH DODÁVATEĽOV NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ ZLOŽKY. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK A PODMIENOK SO ZRETEĽOM NA TIETO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY VRÁTANE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZVU A NEPORUŠENIA. LETECKÍ PREPRAVCOVIA, HOTELY A ĎALŠÍ DODÁVATELIA PONÚKAJÚCI CESTOVNÉ ALEBO INÉ SLUŽBY NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NIE SÚ ZÁSTUPCAMI ČI ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTÍ SKUPINY IAN, ANI POBOČIEK SKUPINY IAN, ALE NEZÁVISLÝMI ZMLUVNÝMI DODÁVATEĽMI A SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN A POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KROKY, CHYBY, VYNECHANIE, VÝROKY, ZÁRUKY, PORUŠENIE ALEBO ZANEDBANIE ZO STRANY KTORÉHOKOĽVEK DODÁVATEĽA, ANI ZA NÁSLEDNÉ ZRANENIA, ÚMRTIA, ŠKODY NA MAJETKU, PRÍPADNE INÉ POŠKODENIA ALEBO VÝDAVKY. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN A POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ A NEVYPLATIA NÁHRADU V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK MEŠKANIA, ZRUŠENIA, REZERVÁCIE OBSADENÝCH MIEST, ŠTRAJKU, ZÁSAHU VYŠŠEJ MOCI ALEBO INÝCH PRÍČIN, KTORÉ NEMÔŽU PRIAMO OVPLYVNIŤ A NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE DODATOČNÉ VÝDAVKY, ZANEDBANIE, MEŠKANIE, PRESMEROVANIE ALEBO KROKY ŽIADNEJ VLÁDY ČI ORGÁNU. SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE PRIAMU, NEPRIAMU, TRESTNÚ, SÚVISIACU, ŠPECIÁLNU ALEBO NÁSLEDNÚ ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA ALEBO SÚVISIACU S OTVORENÍM, ZOBRAZENÍM ČI POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO S MEŠKANÍM, PRÍPADNE NEMOŽNOSŤOU OTVORIŤ, ZOBRAZIŤ ALEBO POUŽIŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU (VRÁTANE, OKREM INÉHO, SPOĽAHNUTIA SA NA STANOVISKÁ VYJADRENÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE, POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PREPOJENÝCH STRÁNOK, PRODUKTOV A SLUŽIEB ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCU Z OTVORENIA, ZOBRAZENIA ČI POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ LOKALITY), ČI UŽ NA ZÁKLADE ZANEDBANIA, ZMLUVY, TRESTNÉHO ČINU, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, AJ KEĎ SPOLOČNOSTI SKUPINY IAN, POBOČKY SPOLOČNOSTI IAN A PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ POŠKODENIA. Ak bude (napriek uvedeným skutočnostiam) stanovené, že spoločnosti skupiny IAN, pobočky spoločnosti IAN alebo ich príslušní dodávatelia zodpovedajú za stratu či škodu, ktorá akýmkoľvek spôsobom vznikla v súvislosti s uvedenými udalosťami, zodpovednosť skupiny spoločností IAN, pobočiek spoločnosti IAN alebo ich príslušných dodávateľov nebude úhrnne vyššia, ako a) najvyššie servisné poplatky, ktoré ste uhradili spoločnosti IAN alebo spoločnostiam skupiny IAN v súvislosti s príslušnou transakciou (transakciami) na tejto webovej lokalite alebo b) sto amerických dolárov (100,00 USD) alebo rovnocenná suma v miestnej mene. Obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi jednotlivé strany. Obmedzenia spresnené v tejto časti budú trvať a platiť dokonca aj v prípade, ak sa ukáže, že niektorý obmedzený nápravný prostriedok uvedený v týchto podmienkach nesplnil svoj základný účel. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v týchto podmienkach pôsobia v prospech spoločností skupiny IAN, pobočiek spoločnosti IAN a ich príslušných dodávateľov. NÁHRADA ŠKODY Súhlasíte s obhajobou a odškodnením spoločností skupiny IAN, pobočiek spoločnosti IAN alebo ich príslušných dodávateľov a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov v prípade akýchkoľvek žalôb, skutkových podstát, odškodnení, strát, pokút, poplatkov či iných nákladov a výdavkov akéhokoľvek druhu vrátane (okrem iného) odôvodnených právnych a účtovných poplatkov, ktoré vznesú tretie strany na základe toho, že: ste porušili túto dohodu alebo dokumenty, na ktoré odkazuje; ste porušili právny predpis či právo tretej strany; ste používali túto webovú lokalitu. ODKAZY NA WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN Táto webová lokalita môže obsahovať hypertextové odkazy na webové lokality prevádzkované inými subjektmi ako sú spoločnosti skupiny IAN. Takéto odkazy sa poskytujú len na referenčné účely. Uvedené webové lokality nie sú pod našou kontrolou a nezodpovedáme za ich obsah, ochranu osobných údajov či iné postupy. Vy musíte prijať predbežné opatrenia s cieľom presvedčiť sa, či odkaz, ktorý vyberiete alebo softvér, ktorý prevezmete (z tejto webovej lokality alebo iných webových lokalít) neobsahuje také položky, ako sú vírusy, červy, trojské kone, chyby či iné položky deštruktívnej povahy. Zahrnutie odkazov na tieto webové lokality neznamená, že schvaľujeme materiály na týchto webových lokalitách alebo že sme nejakým spôsobom spojení s ich prevádzkovateľmi. SOFTVÉR DOSTUPNÝ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE Akýkoľvek softvér, ktorý je na tejto webovej lokalite možné prevziať („softvér“), je dielo chránené autorskými právami spoločností skupiny IAN a našich príslušných dodávateľov. Vaše použitie softvéru sa riadi požiadavkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ak existuje), ktorá softvér dopĺňa alebo je v ňom zahrnutá („licenčná zmluva“). Softvér, ktorý je doplnený licenčnou zmluvou alebo ju obsahuje, nebudete môcť používať, kým nebudete súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy. Pre každý softvér, ktorý možno prevziať z tejto webovej lokality a ktorý nemá licenčnú zmluvu, vám (používateľovi) týmto udeľujeme obmedzenú, osobnú, neprenosnú licenciu na použitie softvéru výlučne na prezeranie alebo iné použitie tejto webovej lokality v súlade s týmito podmienkami. Upozorňujeme vás, že akýkoľvek softvér vrátane (okrem iného) všetkých kódov HTML a ovládacích prvkov Active X na tejto webovej lokalite je vlastníctvom spoločností skupiny IAN a našich príslušných dodávateľov a je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšie šírenie softvéru sú výslovne zakázané a môžu mať závažné občianske a trestné následky. Osoby, ktoré porušia právne nariadenia, budú právne postihnuté v maximálnom možnom rozsahu. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH USTANOVENÍ SÚ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA INÝ SERVER ALEBO UMIESTNENIE NA ÚČELY ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO ŠÍRENIA BEZ OBMEDZENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. NA SOFTVÉR SA POSKYTUJE ZÁRUKA (AK SA POSKYTUJE) LEN V SÚLADE S POŽIADAVKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. MENOVÉ KURZY A PREVODY Menové kurzy sa uvádzajú podľa rôznych verejne prístupných zdrojov a mali by sa využívať len ako usmernenie. Presnosť kurzov nie je overená. Skutočné kurzy sa môžu od uvedených kurzov líšiť. Kurzy sa neaktualizujú každý deň. Odporúčame vám, aby ste skontrolovali dátum ostatnej aktualizácie funkcie prevodu menových kurzov. Informácie poskytnuté touto aplikáciou sú považované za presné, ale ani spoločnosti skupiny IAN, ani naši príslušní dodávatelia nenesú zodpovednosť za ich presnosť, ani ich presnosť nezaručujú. Ak tieto informácie používate na akýkoľvek finančný účel, odporúčame vám, aby ste sa poradili s kvalifikovanými odborníkmi a skontrolovali presnosť menových kurzov. Neoprávňujeme použitie týchto informácií na iný účel ako osobné použitie a výslovne vám zakazujeme opätovný predaj, šírenie a použitie týchto informácií na obchodné účely. POZNÁMKY O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OCHRANNÝCH ZNÁMKACH Celý obsah tejto webovej lokality je: ©2011 IAN.com L.P. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť IAN.com L.P. nezodpovedá za obsah webových lokalít prevádzkovaných inými subjektmi ako IAN.com L.P. „IAN“, „EAN“ a „l-lotels.com“ sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti IAN.com L.P. alebo iných spoločností skupiny IAN v USA a ďalších krajinách. Ďalšie uvedené názvy log, produktov alebo spoločností môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. VŠEOBECNÉ Túto webovú lokalitu prevádzkujú subjekty USA a táto dohoda sa riadi zákonmi štátu Washington, USA. Súhlasíte s tým, že vo všetkých sporoch, ktoré vzniknú používaním tejto lokality alebo v súvislosti s ním, platí výhradne jurisdikcia a miesto konania súdu v oblasti King County, Washington, USA. Použitie tejto webovej lokality nie je povolené v žiadnej jurisdikcii, v ktorej nie sú účinné všetky ustanovenia týchto podmienok vrátane (okrem iného) tohto odseku. Súhlasíte s tým, že medzi vami a žiadnou spoločnosťou skupiny IAN neexistuje podnik so spoločnou majetkovou účasťou, partnerstvo či zamestnanecký vzťah, ktorý by bol výsledkom tejto dohody alebo používania tejto webovej lokality. Túto dohodu plníme v súlade s platnými právnymi nariadeniami a postupmi a žiadne ustanovenie tejto dohody nie je v rozpore s naším právom plniť požiadavky alebo nároky presadzovania právnych nariadení alebo iné vládne či právne požiadavky alebo nároky súvisiace s vaším používaním tejto webovej lokality alebo informáciami, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromaždíme so zreteľom na toto použitie. V rozsahu povolenom platnými právnymi nariadeniami súhlasíte s tým, že akúkoľvek žalobu alebo skutkovú podstatu vyplývajúcu z prístupu k tejto webovej lokalite alebo z jej používania alebo s uvedenými činnosťami súvisiacu podáte či uplatníte do dvoch (2) rokov od dátumu, v ktorom nastala alebo vznikla; v opačnom prípade sa takejto žaloby alebo skutkovej podstaty neodvolateľne vzdáte. Ak sa akákoľvek časť tejto dohody považuje za neplatnú, protiprávnu či nepresaditeľnú, platnosť, legitímnosť či presaditeľnosť zvyšných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá ani oslabená. Naša neschopnosť kedykoľvek presadiť akékoľvek ustanovenie tejto dohody či oneskorenie pri takomto presadzovaní nezrušuje naše právo presadzovať predmetné či iné ustanovenie (ustanovenia) dohody v budúcnosti. Táto dohoda (a všetky ďalšie uvedené podmienky) predstavuje celú dohodu medzi vami a nami so zreteľom na túto webovú lokalitu a nahrádza všetky predošlé či súčasné oznámenia a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi vami a nami týkajúce sa tejto webovej lokality. Tlačená verzia tejto dohody a každé oznámenie v elektronickej podobe budú prípustné v právnych alebo administratívnych procesoch založených na tejto dohode alebo s ňou súvisiacich v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých podmienok, ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a poskytnuté v tlačenej forme. Vymyslené názvy spoločností či produktov, mená ľudí alebo údaje uvedené na tejto webovej lokalite nepredstavujú skutočných ľudí, spoločnosti, produkty alebo udalosti. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

Hľadať hotely na l-lotels.com