ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดที่ใช้ในข้อตกลงนี้ คำว่า "เรา" "พวกเรา" "ของพวกเรา" และ "IAN" ในที่นี้หมายถึง IAN.COM L.P., เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในเมืองเดลาแวร์ รวมถึงบริษัท Travelscape LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตั้งอยู่ในเมืองเนวาดา (“Travelscape”) คำว่า "ท่าน" ในที่นี้หมายถึง ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ ใช้บริการจองผ่านเราทางเว็บไซต์นี้ หรือจองกับบริษัทตัวแทนผู้ให้บริการลูกค้าของเรา. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เว็็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว แจ้งรายการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อทำการจองหรือดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ว็บไซต์นี้จัดไว้ให้ท่านอย่างมีเงื่อนไขหลังจากที่ท่านได้แจ้งยอมรับโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมถึงประกาศต่างๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ด้านล่างดังต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดก็ตาม แสดงว่าท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดในข้อตกลงนี้ ท่านยินยอมให้นำข้อตกลงนี้มาใช้กับทุกรายการธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นี้ จนถึงขอบเขตที่ท่านจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผ่านตัวแทนศูนย์บริการลูกค้าี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด ถ้าท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด โปรดระงับการใช้เว็บไซต์นี้ โปรดกลับมาเปิดอ่านหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อทบทวนข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่าสุด เราขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ใ้นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านได้ยอมรับตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหม่แล้ว การใช้เว็บไซต์ ตามเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านรับรองว่า (1) ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (2) ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการสร้า้งข้อผูกมัดทางกฎหมายที่มีผลผูกพัน (3) ท่านจะใช้เว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ (4) ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ในการจองอย่า่งถูกต้องตามกฎหมายสำหรับตัวท่านเองหรือบุคคลอื่นที่มอบอำนาจตามกฎหมายให้ท่านดำเนินการแทน (5) ท่านจะแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในการจองที่ท่านดำเนินการแทนในนาม รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในที่นี้ และ (6) ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิเสธมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการต่างๆ ที่มีให้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการละเมิดข้อตกลงนี้ กิจกรรมที่ห้ามกระทำ เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่้จำกัดเฉพาะเรื่องราคาและบริการท่องเที่ยวต่้่างๆ ที่มีอยู่) รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บริการเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของเรา หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ แม้่ท่านจะสามารถทำสำเนากำหนดการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ได้ในจำนวนที่จำกัด ท่านตกลงว่าจะไม่นำข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ไปทำการดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน จัดแสดง ดำเนินการ ผลิตขึ้นใหม่ เผยแพร่ ออกใบอนุญาต นำไปลอกเลียน ถ่ายโอน หรือขาย หรือขายต่อ นอกจากนี้ คุึณตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทำการจองเพื่อฉ้อโกง แกล้งจอง หรือจองเพื่อเก็งกำไร หรือทำการจองเพื่อหวังให้มีอุปสงค์ เข้าถึง ตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ก็ตามจากเว็บไซต์นี้ โดยใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ เครื่องเช็ค หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการแบบแมนมวลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ละเมิดกฎข้อบังคับ โดยการใช้หุ่นยนต์แยกหัวข้อต่างๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ออกไป หรือหลีกเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่นำมาใช้ เพื่อป้องกันหรือจำักัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ กระทำการใดๆ ที่ส่งผล หรืออาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของเรา ซึ่งเป็นการก่อภาระจำนวนมากบนโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างไม่มีเหตุผลอันควรหรือในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม เชื่อมโยงเจาะลึกเข้าไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเส้นทางการสั่งซื้อบริการท่องเที่ยวใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ "วางกรอบ" หรือ "จำลอง" หรือรวบรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อน กฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมจะนำมาใช้กับการจองและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ให้ถี่ถ้วน ท่านตกลงยอมปฏิิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการสั่งซื้อที่กำหนดไว้โดยผู้ให้บริการที่คุึณเลือกที่จะทำข้อตกลงกัน รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงการชำระเงินให้ครบจำนวนเมื่อครบกำหนดและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ การคิดค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ท่านรับทราบว่าผู้ให้บริการบางรายซึ่งเสนอให้บริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่าง อาจขอให้ท่านลงนามสละสิทธิเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนใช้บริการ และ/หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้ให้ ท่านเข้าใจว่าการละเมิดกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดต่างๆ ของผู้ให้บริการอาจส่งผลให้การจองของท่านถูกยกเลิก ทำให้ท่านถูกปฏิเสธการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ทำให้ท่านถูกปรับเป็นเงินตามจำนวนที่ชำระเพื่อการจองดังกล่าว และ/หรือทำให้เราหักบัญชีของท่านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากการละเมิดดังกล่าว จองโรงแรมราคาพิเศษและบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับการเดินทางไปสู่ประเทศในเครือสหภาพยุโรปดำเนินการโดย Travelscape ราคา ท่านรับทราบว่า หน่วยงานต่างๆ ของบางประเทศอาจกำหนดให้ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม (เช่น ภาษีนักท่องเที่ยว เป็นต้น) ซึ่งต้องชำระภายในประเทศเหล่านั้น ท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีเพิ่มเติมต่างๆ ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการโรงแรมส่งใบแจ้งหนี้ให้เรา รวมถึงจำนวนภาษีที่จะต้องจ่าย ถ้ามี ผู้ให้บริการโรงแรมส่งเงินภาษีที่ต้องชำระไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง การคิดค่าธรรมเนียมภาษีซึ่งเราคิดกับท่านจากรายการธุรกรรมกับโรงแรมที่มีการชำระเงินล่วงหน้า เป็นการประเมินค่าภาษีธุรกรรม (เช่น ยอดขายและยอดการใช้ จำนวนผู้ใช้บริการ ภาษีค่าห้อง ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ซึ่งเราได้จ่ายให้กับผู้ให้บริการโรงแรมจากการจองโรงแรมให้กับท่าน และไม่ได้หมายถึงการเรียกเก็บภาษีจากท่านเพื่อให้เรานำส่งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง จำนวนภาษีจริงที่ Travelscape ชำระให้กับผู้ให้บริการโรงแรมอาจแตกต่างกันไปตามจำนวนค่าธรรมเนียมภาษีที่คิด โดยขึ้นกับอัตราและจำนวนที่พึงเสียภาษี เป็นต้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ลูกค้าของเราได้มีการใช้โรงแรมจริง IAN มิได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ขายร่วมกับผู้ให้บริการซึ่งเราจองหรือสำรองโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้า จำนวนที่พึงเสียภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันมากตามสถานที่ตั้ง การจองโรงแรมแบบชำระล่วงหน้า Travelscape บริษัทในเครือของ IAN ได้เจราจาต่อรองอัตราค่าห้องพักของโรงแรมไว้ล่วงหน้า ท่านมอบอำนาจให้ IAN ดำเนินการจองตามราคาจองแบบเหมารวม ซึ่งรวมอัตราค่าห้องพักที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกกับค่าธรรมเนียมที่รวมค่าภาษีและค่าบริการเอาไว้แล้ว ท่านยินยอมให้ Travelscape คิดค่าธรรมเนียมตามราคาจองแบบเหมารวมโดยเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของท่าน ท่านอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมแบบชำระล่วงหน้าได้ แต่ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่้ระบุไว้ในกฎเกณฑ์และข้อจำกััดในการจองโรงแรม ถ้าท่านไม่ได้ทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของท่านก่อนช่วงเวลาีที่กำหนดไว้ในนโยบายการยกเลิกของโรงแรมที่ท่านจองไว้้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม (โดยปกติ 24 ถึง 72 ชั่วโมง) ก่อนถึงวันที่ท่านจะเดินทางไปถึง) ท่านจะต้องเสียค่า่ธรรมเนียมตามอัตราค่าที่พักต่อคืน ค่าธรรมเนียมภาษีและบริการ ตามที่เหมาะสม ในกรณีที่ท่านไม่เข้าพักในคืนแรกที่ท่านได้จองไว้ และวางแผนที่จะเช็คอินหลังจากวันที่จองไว้แทน ท่านจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองของท่านกับเราก่อนถึงคืนแรกที่จองเข้าพักเพื่อป้องกันมิให้มีการยกเลิกการจองของท่าน ท่านต้องยื่นคำขอคืนเงินที่ไม่ได้เข้าพักหรือการเช็คเอ้าต์ก่อนกำหนด ภายใน 60 วันหลังจากวันที่เช็คเอ้าต์ ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ท่านก่อขึ้น ในบางกรณี การจองบางประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลังจากที่ทำการจองไปแล้ว ดังที่ได้ระบุไว้ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม ท่านตกลงที่ีจะปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมแบบชำระล่วงหน้า จุดหมายการเดินทาง แม้ว่า้การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รวมถึงการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศจะเสร็จสิ้นโดยไม่มีิเหตุการณ์ุใดๆ เกิดขึ้น แต่การท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าที่อื่นๆ เราสนับสนุนให้ผู้โดยสารทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศและคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ออกประกาศโดยรัฐบาลของประเทศที่ต้องการไป ก่อนที่จะจองการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่่งการเดินทางไปยังต่างประเทศ การเสนอขายการท่่องเที่ยวไปยังบางประเทศ มิได้หมายความว่าเรา้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่มีความเสี่ยง และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้น ข้อปฏิเสธความรับผิด ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้อาจมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด รวมทั้งข้อผิดพลาดด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IAN และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท IAN”) และกิจการในเครือ บริษัทร่วมแบรนด์ และ/หรือบริษัทคู่ค้าที่เชื่อมโยงเว็บไซต์นี้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ IAN”) ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของ และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สายการบิน เรือสำราญ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์การเดินทางอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการตั้งราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป เป็นต้น) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ผู้ให้บริการต่างๆ เป็นฝ่ายจัดทำขึ้น นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดด้านราคาบนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองที่ค้างอยู่ที่กระทำโดยใชุ้ราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ถ้าทำได้ เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเก็บการจองของท่านไว้ในราคาที่ถูกต้อง หรือเราอาจยกเลิกการจองของท่านโดยไม่คิดค่าปรับ อัตราค่าเข้าพักโรงแรมที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นและกลุ่มบริษัท IAN และบริษัทในเครือ IAN ไม่รับประกันความถูกต้องของอัตราค่าเข้าพักดังกล่าว กลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถรับประกันความพร้อมให้บริการของบริการและผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงใดๆ ได้ กลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษัท IAN กลุ่มบริษัทในเครือ IAN และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องมิได้แสดงออกถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่บรรจุไว้บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ข้อความอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และข้อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้มิได้เป็นการรับรองหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ดังกล่้าวโดยกลุ่มบริษัท IAN หรือบริษัทในเครือ IAN ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวทั้งหมดนี้จัดไว้ให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องขอปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดว่า เว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดก็ตามที่ส่งจากกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ปราศจากไวรัสและส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย กลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องขอปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึง การรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถในการจัดจำหน่าย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เจาะจง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด สายการบิน โรงแรม และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือบริการอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ใช่บริษัทตัวแทนหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท IAN หรือบริษัทในเครือ IAN และกลุ่มบริษัท IAN หรือบริษัทในเครือ IAN ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเลย การแสดงออก การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการรายใดดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิิน หรือความเสียหายอื่นใดหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กลุ่มบริษัท IAN และบริษัทในเครือ IAN ไม่มีความรับผิดใดๆ และจะไม่จ่ายเงินคืนให้ในกรณีที่เกิดการล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การนัดหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือเหตุผลอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเลย การล่าช้า การเปลี่่ยนเส้นทางใหม่ หรือการดำเนินการอื่นใดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่กลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลตามมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าที่เป็นกรณีพิเศษ การรับโทษ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึง การแสดงผลหรือการใช้เว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง การแสดงผลหรือการใช้เว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่มิได้จำกัดเฉพาะเรื่องความเชื่อถือของท่านที่มีต่อข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เชื่่อมโยง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าถึง การแสดงผลหรือการใช้เว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะเป็นไปตามทฤษฎีความประมาท สัญญา การล่วงละเมิดสิทธิ ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออื่นใด และแม้เมื่อกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น ถ้าพบว่ากลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดต่อหนี้สินที่เกิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในเหตุการณ์ใดก็ตาม) เมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินกว่า (ก) ค่าบริการที่ี่ท่านได้ชำระให้กับกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์ หรือ (ข.) หนึ่งร้อยดอลลาร์ (US$100.00) หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินในประเทศ ขีดจำกัดความรับผิดสะท้อนถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างฝ่ายต่างๆ ขีดจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและบังคับใช้ได้แม้ว่าการเยียวยาที่จำกัดใดๆ ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้ ขีดจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การจ่ายค่าชดเชย ท่านตกลงที่จะปกป้องและจ่ายค่าชดเชยให้กับกลุ่มบริษัท IAN บริษัทในเครือ IAN และ/หรือผู้ใ้ห้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและบริษัทตัวแทนและต่อการอ้างสิทธิ มูลฟ้อง การเรียกร้อง การได้กลับคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือประเภทใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางบัญชี ค่าธรรมเนียมทางกฏหมายที่สมเหตุสมผล ที่เกิดจากบุคคลที่สามอันเป็นผลตามมาจาก การที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือเอกสารอ้างอิงในที่นี้ การที่ท่านละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัท IAN ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงของท่านเท่านั้น เรามิได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติอื่นใดของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องพึงระมัดระวังไว้เพื่อให้มั่นใจว่าลิงก์ที่ท่านเลือกหรือซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ) ไม่มีสิ่งต่างๆ เช่น ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน และสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะทำลาย การที่เรารวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ มิได้มีความหมายโดยนัยถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้น ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์นี้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นผลงานที่มีลิขลิทธิ์ของกลุ่มบริษัท IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวของท่านอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนดตามข้อตกลงใบอนุญาตสำำหรับผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ซึ่งมาพร้อมกับ หรือรวมไว้ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ("ข้อตกลงใบอนุญาต") ท่านไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงใบอนุญาต นอกจากท่านจะตกลงยอมรับข้อกำหนดตามข้อตกลงในใบอนุญาตเสียก่อน สำหรับซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงใบอนุญาต เราขอมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบจำกัดที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้กับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ในการเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์นี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึง ซึ่งไม่จำกัดเพียง รหัส HTML ทั้งหมดและการควบคุม Active X ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติต่างๆ ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การนำซอฟต์แวร์นี้ไปผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้ได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ที่ละเมิดจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้การคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือตำแหน่งอื่นใดเพื่อดำเนินการผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อยังถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งด้วย โดยมิได้จำกัดเพียงแค่ดังที่กล่าวมาแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการรับประกัน เฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อตกลงในใบอนุญาตเท่านั้น ตัวแปลงค่าสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะคำนวณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่มากมายและควรนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่มีการรับรองว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจแตกต่างออกไป อัตราสกุลเงินไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันที่บนตัวแปลงค่าสกุลเงินเพื่อดูวันที่ปรับปรุงสกุลเงินครั้งล่าสุด ข้อมูลที่ระบุไว้โดยแอพพลิเคชันนี้เชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยกลุ่มบริษัท IAN และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องเหล่านี้ เมื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษามืออาชีพที่มีคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากการใช้งานส่วนบุคคลและมีการประกาศห้ามอย่างชัดแจ้งไม่ให้ท่านนำไปขายต่อ แจกจ่ายต่อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ ©2011 IAN.com L.P. สงวนลิขสิทธิ์ IAN.com L.P. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทต่างๆ นอกเหนือจาก IAN.com โดย L.P. “IAN” “EAN” และ “l-lotels.com” ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ IAN.com L.P. หรือกลุ่มบริษัท IAN อื่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้และผลิตภัณฑ์อื่น และชื่อบริษัทต่างๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไป เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยวิสาหกิจของสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ท่านยอมรับอำนาจศาลที่มีเอกสิทธิ์และศาลยุติธรรมในคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในทุกข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้่้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ไม่มีการบังคับใช้บทบัญญัติทั้งหมดของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ย่อหน้านี้ ท่านตกลงว่าท่านไม่ได้เป็นบริษัทร่วมทุน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะพนักงานกับบริษัทใดในกลุ่มบริษัท IAN อันเป็นผลจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ การดำเนินการข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และข้อตกลงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จำกัดสิทธิของเราในการปฏิบัติตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คำขอของรัฐบาลหรือคำขอทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่จัดไว้ใหู้่หรือรวบรวมขึ้นโดยเราอันเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว จนถึงขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ท่านตกลงว่าท่านจะยกประเด็นการอ้างสิทธิหรือมูลฟ้องที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ของท่านภายในสอง (2) ปี นับจากวันที่การอ้างสิทธิหรือมูลฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเพิ่มพูนขึ้น มิเช่นนั้นการอ้างสิทธิหรือมูลฟ้องดัุงกล่าวจะถูกสละสิทธิโดยเพิกถอนไม่ได้ ถ้าเห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่มีผล ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ความถูกต้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสามารถในการนำไปบังคับใช้ของบทบัญญัติต่างๆ ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องลงแต่อย่างใด ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตาม ไม่ใช่การสละสิทธิของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในอนาคต ข้อตกลงนี้ (และเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่อ้างอิงไว้ในที่นี้) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเรา ซึ่งว่าด้วยเว็บไซต์นี้และให้แทนที่การสื่อสารและข้อเสนอต่างๆ ก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านกับเรา ซึ่งว่าด้วยเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้ในแบบฉบับพิมพ์และประกาศอื่นใดที่ได้รับมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ี่ยอมรับได้ในกระบวนการพิจารณาของตุลาการหรือฝ่ายปกครอง บนพื้นฐานหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกัน และอยู่ภายใต้เงื่ื่อนไขเดียวกับเอกสารทางธุรกิจอื่นและบันทึกข้อมูลที่สร้า้งขึ้นจากต้นฉบับและปรับปรุงในรูปแบบที่สั่งพิมพ์ได้ ชื่อของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคลากร ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวถึงโดยสมมติขึ้นบนเว็บไซต์นี้มิได้เจตนากล่าวอ้างถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทใด หรือผลิตภัณฑ์ใด หรือเหตุการณ์จริงใดๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ทุกประการ

ค้นหาโรงแรมเมื่อ l-lotels.com